Política de privacitat

A través de la present política de privacitat Antoni Planas San José  vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.edicionsxandri.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Antoni Planas San José de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

Responsable: Antoni Planas San José

NIF: 43047779J

Correu Electrònic: editor@edicionsxandri.com

A la nostra pàgina web hi ha un formulari de contacte disponible que pot utilitzar-se per contactar de forma electrònica. Si l’usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades: 

Nom

Adreça de correu electrònic

Telèfon

Finalitat del tractament de dades

Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades. 

Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis d’Edicions Xandri, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Si la finalitat del contacte per correu electrònic és formalitzar una relació contractual, llavors la base jurídica per al tractament és per l’execució de les obligacions contractuals, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD.

La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

Criteris de conservació de les dades

Les dades se suprimiran tan aviat com ja no siguin necessaris per al fi per al qual es van recopilar, excepte que s’hagin de conservar per obligació legal.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades 

S’informa a l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es farà a través de plataformes ubicades als Estats Units. Així mateix, us informem a l’Usuari que s’han seleccionat aquells proveïdors que disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacionals amb les garanties establertes al RGPD.

Formulari de Newsletter

A la nostra pàgina web hi ha un formulari que l’usuari pot emplenar per rebre la nostra Newsletter.

Correu electrònic

Finalitat del tractament

Enviament de butlletins informatius sobre la nostra entitat, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Legitimació

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per fer-ho, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com el consentiment previ i exprés d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a Newsletter estigui activa.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades 

S’informa a l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es farà a través de plataformes ubicades als Estats Units. Així mateix, us informem a l’Usuari que s’han seleccionat aquells proveïdors que disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacionals amb les garanties establertes al RGPD.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

No es faran transferències internacionals de dades.

Drets que assisteixen a l’Interessat

Quan les vostres dades personals siguin objecte de tractament tindrà la condició de persona interessada en el sentit del RGPD i, com a tal, us assistiran els drets següents davant del responsable del tractament:

Dret d’accés

Podeu demanar-li al responsable que us confirmi si les vostres dades personals són objecte de tractament per part seva.

Si les vostres dades estan sent tractades podeu sol·licitar al responsable informació sobre:

1-la finalitat del tractament de les dades personals;

2-les categories de dades personals que seran tractades;

3-els destinataris o categories de destinataris als quals se’ls ha comunicat o se’ls comunicaran les dades personals;

4-el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;

5-l’existència del dret de rectificació o supressió de les dades personals que li concerneixen, del dret de limitació del tractament per part del responsable o del dret d’oposició a aquest tractament;

6-l’existència del dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;

tota la informació disponible sobre l’origen de les dades quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada;

l’existència de presa de decisions automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils, de conformitat amb lart. 22, apts. 1 i 4, del RGPD i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i els efectes previstos del tractament esmentat per a la persona interessada.

Teniu dret a sol·licitar informació sobre si les vostres dades personals han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional. En aquest context, podeu sol·licitar ser informat en virtut de l’article 46 del RGPD relatiu a la transferència de dades.

Dret de rectificació

Si les dades personals que us concerneixen són inexactes o estan incomplets, teniu dret a rectificar-les o completar-les davant del responsable del tractament. El responsable del tractament efectuarà la rectificació sense dilació.

Dret a la limitació del tractament

L’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les condicions següents:

-Si impugna l’exactitud de les seves dades personals en un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud;

-Que el tractament sigui il·lícit i l’Usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;

-Que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’Usuari les necessiti per formular, exercir o defensar reclamacions;

Si l’usuari s’ha oposat al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus propis.

Quan s’hagi limitat el tractament de dades personals, a excepció de la seva conservació, aquestes dades només poden ser objecte de tractament amb el seu consentiment o per formular, exercir o defensar reclamacions o per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons de important interès públic de la Unió Europea o d’un Estat membre.

Si el tractament s’ha limitat d’acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a aquesta limitació.

Dret de supressió

Podeu sol·licitar al responsable del tractament que elimineu immediatament les vostres dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades sense dilació quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

-Que les dades personals ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.

-Si l’Usuari revoca el consentiment, sobre el qual estava basat el tractament de les dades d’acord amb l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, i no hi ha cap altra base jurídica per al tractament.

-Si l’Usuari s’oposa d’acord amb l’art. 21, apt. 1 del RGPD al tractament i no hi ha motius justificats imperiosos per al tractament o s’oposa al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 2 del RGPD.

-Que les vostres dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

-Que les dades personals s’hagin de suprimir per complir una obligació legal establerta al dret de la Unió Europea o al dret dels Estats membres als quals estigui subjecte el responsable del tractament.

-Que les vostres dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació ofertes de conformitat amb l’art. 8, apt. 1 del RGPD.

Si el responsable del tractament de dades ha fet públiques les dades personals i està obligat a suprimir-les en virtut de l’art. 17, apt. 1 del RGPD, prendrà les mesures apropiades, incloses les mesures tècniques, tenint en compte la tecnologia disponible i les despeses d’implementació per informar els responsables de tractament de les dades personals que l’Usuari, com a persona interessada, ha sol·licitat l’eliminació de tots els enllaços a aquestes dades personals o de còpies o rèpliques d’aquestes dades personals.

El dret de supressió no existirà en la mesura que el tractament sigui necessari

-per exercir la llibertat d’expressió i d’informació;

-per complir una obligació legal que requereixi el tractament de dades exigida per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a què estigui subjecte el responsable del tractament o per complir una tasca d’interès públic o per exercir el poder públic conferit al responsable;

-per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, de conformitat amb l’art. 9, apt. 2, lletres h) i i) i l’art. 9, apt. 3 del RGPD.

-amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’art. 89, apt. 1 del RGPD, en la mesura que la llei esmentada a la secció a) pugui impossibilitar o perjudicar greument la consecució dels objectius d’aquest tractament, o

-per formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a la informació

Si heu exercit el seu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament davant del responsable, aquest estarà obligat a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les seves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

L’Usuari té dret que el responsable us informe sobre qui són aquests destinataris.

Dret a la portabilitat de dades

Teniu dret a rebre les dades personals que us concerneixen, que hagi facilitat al responsable, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable a qui se’ls hagués facilitat ho impedeixi, quan

1-el tractament estigui basat en un consentiment d’acord amb l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) de l’RGPD o l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte segons l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra b) del RGPD i

2-el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir aquest dret, l’usuari també tindrà dret que les dades personals es transmetin directament d’un responsable del tractament a un altre sempre que sigui tècnicament possible. Les llibertats i els drets d’altres persones no es poden veure afectats negativament per això.

Aquest dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà a cap tractament de dades personals que calgui per complir una tasca d’interès públic o per exercir el poder públic conferit al responsable.

Dret d’oposició

L’Usuari té dret a oposar-se en qualsevol moment, per raons derivades de la seva situació particular, que les dades personals que li concerneixen siguin objecte de tractament segons el que disposa l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletres e) o f) del RGPD; això també s’aplica a l’elaboració de perfils basats en aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les seves dades personals tret que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

Si el tractament de les vostres dades personals té lloc per dur a terme accions de màrqueting directe, L’Usuari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades amb la finalitat d’aquesta publicitat; això també s’aplicarà a l’elaboració de perfils en la mesura que estigui associada amb aquest màrqueting directe.

Si s’oposa al tractament amb fins de màrqueting directe, les vostres dades personals ja no seran tractades per a aquests fins.

L’Usuari té l’opció d’exercir el dret d’oposició mitjançant procediments automatitzats que utilitzin especificacions tècniques en relació amb l’ús dels serveis de la societat de la informació, independentment del que disposa la Directiva 2002/58/CE.

Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

 L’Usuari té dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afecta la legalitat del tractament que va tenir lloc sobre la base del consentiment prestat abans de la seva revocació.

Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

L’Usuari té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics a l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar. Això no s’aplicarà si la decisió

1- és necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’Usuari i el responsable del tractament;

2- està autoritzada per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a què està subjecte el responsable i quan aquesta legislació contingui mesures raonables per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, o

3- si es basa en el consentiment explícit.

No obstant això, aquestes decisions no es basaran en les categories especials de dades personals especificades a l’art. 9, apt. 1 del RGPD, tret que s’apliqui l’art. 9, apt. 2, lletres a) o b) del RGPD i s’hagin pres mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats, així com els seus interessos legítims.

Pel que fa als casos esmentats als punts 1 i 3, el responsable del tractament de les dades adoptarà mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, inclòs, almenys, el dret a obtenir la intervenció d’una persona per part del responsable, a expressar el punt de vista ia impugnar la decisió.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la seva residència, lloc de treball o lloc de presumpta infracció, si considera que el tractament dels dades personals que li concerneixen viola el RGPD.

L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre l’estat i els resultats d’aquesta, inclosa la possibilitat de presentar un recurs judicial de conformitat amb l’art. 78 del RGPD.

On podrà exercir els drets l’Usuari?

L’Usuari podrà exercir els podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic editor@edicionsxandri.com

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a editor@edicionsxandri.com.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Antoni Planas San José no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Antoni Planas San José quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a Edicions Xandri han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

Edicions Xandri informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Edicions Xandri informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.